REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.crown.org.pl

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem i operatorem sklepu internetowego sklep.crown.org.pl jest EFCrown Sp. z o. o. spółka z siedzibą w Pruszkowie (05-802) przy ul. Zamiejskiej 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645319, REGON 365791579, NIP 9512422080 (zwana dalej „EFCrown Sp. z o. o.”)., której jedynym udziałowcem jest Fundacja Crown. Spółka została powołana przez Fundację w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zyski z której są przeznaczane na cele statutowe Fundacji.
 2. Informacje o towarach lub usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów, a w szczególności:
  • warunki i zasady składania zamówień,
  • zasady zawierania umów sprzedaży, których przedmiotem są określone towary lub usługi,
  • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów sklepu.
 4. Warunkiem korzystania z oferty Sklepu i dokonywanie w nim zakupów jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową sklep.crown.org.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 1. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych towarów lub usług do koszyka.
 1. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie, nazwy firmy, numer NIP),
  • adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,

  a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako
  „PRZECZYTAŁEM/AM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez EFCrown Sp. z o.o.
 3. W procesie składania zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 4. W trakcie składania zamówienia – do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy. Klient może w przeglądarce internetowej kliknąć strzałkę cofnij stronę i wtedy wraca do produktów w koszyku.
 5. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma obowiązek uiszczenia należnej zapłaty. Klient może zrezygnować, a wtedy zamówienie zostaje automatycznie anulowane: po 15 minutach przy płatności tpay i PayPal i po 7 dniach, przy płatności „Przelew bankowy”.
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia zamówienia, i kliknięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia.
 7. Podsumowanie zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  • numer zamówienia
  • data
  • suma
  • metoda płatności
  • numer konta bankowego
  • produkt
  • kwota
  • wysyłka
  • uwagi do zamówienia
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z EFCrown Sp. z o.o. Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z EFCrown Sp. z o.o. Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 10 powyżej.14. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone towary lub usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 12. Założenie Konta możliwe jest poprzez zaznaczenie pola: „Stworzyć konto?” i wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 13. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 14. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez EFCrown Sp. z o.o. w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, ofert specjalnych dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę.
 15. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
 16. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej, korzysta ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla właściciela Sklepu.
 17. Dostawa Zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie EFCrown Sp. z o.o..

§ 3 Ceny i formy płatności

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszelkie inne składniki. Spółka EFCrown nie jest płatnikiem VAT.
 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • przelewem bankowym – na konto EFCrown Sp. z o.o. Zamiejska 7, 05-802 Pruszków, BNP PARIBAS, 32 1750 0012 0000 0000 4119 6882
  • przelewem elektronicznym – w systemie tzw. pay-by-link płatne bezpośrednio na konto EFCrown Sp. z o.o. za pośrednictwem systemu tpay.com
  • Używając serwisu PayPal.
  • Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
 1. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

§ 4 Koszty i termin dostawy

 1. Dostawa Towarów odbywa się do obszaru Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Rosji, USA, Kanady i realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej w formularzu zamówienia.
 1. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 1. Klient ponosi koszt dostawy w całości lub nie ponosi kosztów, jeżeli zastosuje odpowiedni kupon rabatowy, otrzymany od Crown.

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
 1. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do EFCrown Sp. z o.o. na adres e-mail: sklep@efcrown.pl
 1. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą towaru.
 1. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.
 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Magazyn Wysyłkowy Crown, ul. Zielona 3a, 21-500 Biała Podlaska

§ 6 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie napiśmie stosownego oświadczenia na adres Magazyn Wysyłkowy Crown, ul. Zielona 3a, 21-500 Biała Podlaska lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@efcrown.pl
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, zmodyfikowany. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: Magazyn Wysyłkowy Crown, ul. Zielona 3a, 21-500 Biała Podlaska
 4. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 5. EFCrown Sp. z o.o. dokona zwrotu kwoty równej cenie za zakupiony towar wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego od Umowy sprzedaży.
 6. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.
 7. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest EFCrown Sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie (05-802), ul. Zamiejska 7, REGON 365791579, NIP 9512422080, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000645319.
 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody, którą Klient może w każdej chwili wycofać.
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Klientom korzystania z oferty Sklepu, a w szczególności w celu przyjmowania i realizacji zamówień.
 1. Dane osobowe Klientów są ponadto przetwarzane w celu: a) realizacji obowiązków prawnych, którym podlega Właściciel Sklepu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; b) archiwalnym i dowodowym, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; c) ewentualnego ustalenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Właściciela Sklepu.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu są następujące podmioty, przetwarzające dane w imieniu Właściciela Sklepu: a) upoważnieni pracownicy i wolontariusze EFCrown Sp. z o.o.; b) upoważnieni pracownicy i wolontariusze Fundacji Crown; c) zleceniobiorcy i podwykonawcy; d) partnerzy we współpracy z którymi realizujemy określone działania; e) podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne, marketingowe, księgowe i prawne; f) firmy kurierskie i pocztowe.
 3. Z uwagi na prowadzoną przez Właściciela Sklepu działalność międzynarodową dane osobowe Klientów mogą być przekazane do podmiotów zlokalizowanych zagranicą. W każdym takim przypadku obowiązkiem Właściciela Sklepu będzie upewnić się, że państwa te zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 1. Klient ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.
 1. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez EFCrown Sp. z o.o. do czasu wycofania zgody oraz w okresie wykonywania obowiązków prawnych np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, a także gdy przepisy prawa nakazują przechowywać dane.
 1. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili być wycofana. W tym celu należy skontaktować się mailem rodo@efcrown.pl
 1. W sprawach o naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Klient mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy EFCrown Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy EFCrown Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę EFCrown Sp. z o.o..
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.02.2021.