INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ CROWN

Podanie nam swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
korzystania z oferty informacyjnej i edukacyjnej EFCrown Sp. z o. o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest EFCrown Sp. z o. o. spółka z siedzibą w Pruszkowie (05-802) przy ul. Zamiejskiej 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645319, REGON 365791579, NIP 9512422080 (zwana dalej „EFCrown Sp. z o. o.”), której jedynym udziałowcem jest Fundacja Crown. Spółka została powołana przez Fundację w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zyski z której są przeznaczane na cele statutowe Fundacji. zwana dalej ‘EFC’. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Państwu korzystania z oferty informacyjnej i edukacyjnej EFC, w tym między innymi:

 • zapisywania się na i uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez EFC takich jak: szkolenia, kursy, spotkania;
 • umożliwienia rejestracji jako użytkownik i korzystania z serwisu informacyjnego online prowadzonego przez EFC na stronie internetowej www.crown.org.pl;
 • korzystania z zasobów serwisu informacyjnego typu: arkusze, budżety, ebooki.

Państwa dane osobowe będziemy też przetwarzać w celu:

 • realizacji obowiązków prawnych, którym podlegamy w ramach prowadzonej działalności statutowej;
 • archiwalnym i dowodowym, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
 • ewentualnego ustalenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty, przetwarzające dane w naszym imieniu oraz uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności:

 • upoważnieni pracownicy i wolontariusze EFC;
 • zleceniobiorcy i podwykonawcy;
 • partnerzy we współpracy z którymi realizujemy określone działania, takie jak szkolenia, konferencje, publikacje;
 • podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne, marketingowe, księgowe i prawne;
 • firmy kurierskie i pocztowe.

Z uwagi na prowadzoną przez EFC współpracę międzynarodową, Państwa dane mogą być przekazane do podmiotów współpracujących z EFC zlokalizowanych zagranicą. W każdym takim przypadku naszym obowiązkiem będzie upewnić się, że państwa te zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez EFC do czasu wycofania zgody oraz w okresie wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, a także gdy przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane. Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.


W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z nami: e-mail: rodo@crown.org.pl, tel.: 22 122 82 83

W sprawach o naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/.

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES

Za pomocą poniższego przycisku możesz dostosować ustawienia plików cookies na naszej stronie.

Ustawienia ciasteczek